3/14

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Tutkimuslaitosten palkkaus ei yllä yliopistojen tasolle

  Professoriliiton uusimman palkkaselvityksen mukaan professorien keskipalkka yliopistoissa on 6 893 euroa. Tutkimuslaitosten professorien palkkaus jää 366 euroa alemmaksi. Palkkatasa- arvo on tutkimuslaitoksissa yliopistoja parempi.

  Professoriliiton vuosittaiset palkkakyselyt toteutettiin jälleen vuoden 2013 syksyn aikana. Vakiintuneen käytännön mukaisesti palkkatietoja kerättiin sekä jäseniltä että työnantajilta.

  Työnantajien toimittama aineisto käsittää yhteensä 2267 kokoaikaisen yliopistossa työskentelevän professorin palkkatiedot lokakuulta 2013. Aineiston pohjalta voidaan palkkoja tarkastella yliopistokohtaisesti sekä vakinaisten että määräaikaisten professorien osalta. Vertailukelpoista aineistoa on kerätty työnantajilta vuodesta 2003 lähtien.

  Samanaikaisesti toteutettiin myös Professoriliiton jäsenille kohdistettu palkkakysely. Jäsenkyselyn aineisto täydentää hyvin työnantajien toimittamaa aineistoa ja sen avulla voidaan tarkastella palkkoja myös tieteenalakohtaisesti. Jäsenille kohdistettua kyselyä on nykyisessä muodossa toteutettu vuodesta 2001 lähtien. Palkkakyselyiden aineistot yhdessä tarjoavat varsin kattavan kuvan professorien palkkauksesta.

  Professorien keskipalkka on 6893 euroa

  Kaikkien professorien keskipalkka lokakuussa 2013 oli työnantajien toimittaman aineiston mukaan 6893 euroa. Kyseessä on kokonaispalkka, joka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta sekä akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta ja muista säännöllisesti maksettavista lisistä. Vaihtoehtoisesti kyseessä saattaa olla myös henkilökohtaisesti neuvoteltu yksilöllinen sopimuspalkka.

  Professorien keskipalkka on kohonnut lokakuun 2012 ja lokakuun 2013 välisen tarkastelujakson aikana 187 euroa, mikä vastaa 2,8 prosentin nousua.

  Yliopistojen toimittaman aineiston perusteella on myös laadittu perinteiseen tapaan yliopistojen välinen palkkavertailu, jossa yliopistot on asetettu professorien keskipalkan mukaiseen järjestykseen. Yliopistojen väliset palkkaerot ovat melko suuria, sillä korkeimman ja matalimman keskipalkan erotus on 1 242 euroa. Yli 7 000 euroa tienataan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Hankenilla, Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Neljän kärki on sama kuin edellisessä palkkaselvityksessä.

  Palkat eri yliopistoissa

  Keskipalkat 2003-2013

  Kokoaikaisten professorien lukumäärä yliopistoissa on laskenut

  Kokoaikaisesti yliopistoissa työskentelevien professorien lukumäärä on työnantajien toimittaman aineiston mukaan pienentynyt jo neljänä peräkkäisenä vuonna. Kokoaikaisia professoreita on nyt kaikkiaan 2267. Määrä oli suurimmallaan vuonna 2009, jolloin heitä oli 2398.

  Vastaavasti osa-aikaisesti työskentelevien lukumäärä on kohonnut, ollen nyt 387. Kymmenen vuotta sitten osa-aikaisten määrä oli noin 200. Osaaikaisesti työskentelee nykyisin 15 prosenttia kaikista professoreista.

  Neljäsosa professoreista toimii määräaikaisessa tehtävässä

  Määräaikaisten osuus

  Määräaikaisessa tehtävässä toimivien professorien osuus on vakiintunut 25 prosentin tasolle. Määräaikaisten professorien osuus vaihtelee kuitenkin huomattavasti eri yliopistojen välillä. Ylivoimaisesti eniten määräaikaisia professoreita on Taideyliopistossa. Monialaisista yliopistoista kärkipaikkaa pitää Tampereen yliopisto.

  Määräaikaisten professorien keskipalkka ei yllä vakinaisten professorien tasolle, keskipalkan jäädessä nyt 668 euroa vakinaisten professorien ansiota pienemmäksi. Tähän vaikuttavat määräaikaisessa tehtävässä toimivien professorien alhaisemmat henki- ja vaati arvioinnit, mutta myös akateemisen johtajan tehtävistä maksettavien palkkioiden keskittyminen vakinaisille professoreille.

  Tyypillisiä perusteita professorin tehtävän määräaikaisuudelle ovat ulkoisen rahoituksen määräaikaisuus ja yliopiston nimityskäytäntö.

  Tutkimuslaitosten palkkaus ei yllä yliopistojen tasolle

  Työnantajille kohdistettua palkkakyselyä on pyritty laajentamaan yliopistojen ohella myös tutkimuslaitoksiin. Tutkimuslaitosten aktiivisuus palkkojen ilmoittamisessa on selvästi kohonnut ja aineiston kattavuus on nyt aikaisempia vuosia parempi. Palkat ilmoittaneiden kymmenen tutkimuslaitoksen osalta saatiin kokoon yhteensä 80 professorin tai tutkimusjohtajan palkkatiedot.

  Keskipalkka tutkimuslaitoksissa on 6 527 euroa ja jää siten 366 euroa yliopistojen keskipalkkaa alemmaksi. Palkkakehitys tutkimuslaitoksissa on ollut hieman parempi kuin yliopistoissa (nousua 210 euroa eli 3,3 %).

  Tutkimuslaitosten palkkauksessa vaihteluväli on huomattavasti pienempi kuin yliopistoissa. Myös sukupuolten välinen palkkatasa-arvo toteutuu tutkimuslaitoksissa paremmin, naisten keskipalkan jäädessä 82 euroa miesten palkkaa alemmaksi.

  Sukupuolten välinen palkkaero on edelleen hieman kaventunut

  Naisten ja miesten keskipalkka

  Palkkakyselyissä on usean vuoden ajan tarkasteltu myös naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Jäsenkyselyn tietojen pohjalta on seurattu palkkaerojen kehittymistä ja laskettu myös naisten euro, joka tuoreimman kyselyn perusteella on 97,3 senttiä.

  Palkkaero on viime vuosina maltillisesti kaventunut ja on nykyisin miesten hyväksi 189 euroa. Miesten ja naisten välisiä palkkaeroja selittää osin naisten alhaisemmat vaati- ja henki-tasot, osin naisten sijoittuminen miehiä useammin määräaikaisiin työsuhteisiin.

  teksti Yrjö Lauha
  toimitusjohtaja, Focus Master

  • Painetussa lehdessä sivu 16