• pääsivu
 • sisällys
 •  

  Opettajien Työttömyyskassa tiedottaa

  KESÄ ILMAN TYÖTÄ

  Moni määräaikainen työ päättyy lukuvuoden myötä. Työttömyysturva voi taata toimeentulon kesällä.

  Miten toimit, kun työ päättyy

  Ilmoittaudu työvoimatoimistossa työttömäksi työnhakijaksi välittömästi työsuhteen päätyttyä tai lomautuksen alkaessa. Ota työvoimatoimistoon mukaan työtodistus, josta käy ilmi työsuhteen päättymisen syy. Ilmoittaudu työnhakijaksi myös, jos työsuhteesi/virkasi on muutettu osa-aikaiseksi, jotta voit hakea työttömyyskassalta soviteltua päivärahaa. Jos haet erorahaa, ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään kuuden viikon kuluessa irtisanomisilmoituksen saamisesta.

  Työttömyyden jatkuessa työnhaku on pidettävä voimassa työvoimaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Työttömyyskassa ei voi maksaa päivärahaa ajalta, jona työnhaku työvoimatoimistossa ei ole voimassa.

  Oikeus päivärahaan

  Sinulla on työttömyyden ajalta oikeus ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan, jos olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 10 kuukautta ja olet jäsenenä ollessasi täyttänyt työssäoloehdon. Työssäoloehto täyttyy, kun olet työttömyyttä edeltävien 24 kk:n aikana ollut 43 viikkoa sellaisessa työssä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa ja palkka työehtosopimuksen mukainen.

  Opetusalalla työviikoksi lasketaan viikot, joilla työaika on ollut vähintään puolet kysymyksessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä. Yleensä tämä niin sanottu päätoimisuuden raja on 16 tuntia. Tällöin työssäoloehtoon voidaan lukea viikot, joilla työaika on ollut vähintään 8 tuntia. Kahdeksaa tuntia käytetään myös aloilla, joilla ei ole päätoimisia tuntiopettajia.

  Omavastuuaika ja lomakorvauksen jaksottaminen

  Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika, jona olet ollut työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa. Omavastuuajan katsotaan täyttyneen, kun työttömyyttä on kertynyt seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon sisällä. Arkipyhät voidaan lukea omavastuuaikaan, mikäli työnhaku on kyseisinä päivinä voimassa.

  Mikäli sinulle on työsuhteen päättyessä maksettu lomakorvaus/lomapäiväkorvaus pitämättömästä vuosilomasta, korvaus jaksotetaan vakiintuneen palkkasi perusteella työsuhteesi päättymisestä lukien. Omavastuuaika ei kulu eikä päivärahaa voida maksaa ajalta, jolle lomakorvaus on jaksotettu. Esimerkiksi koko lukuvuoden kestäneen sijaisuuden päättyessä maksettu lomakorvaus siirtää työttömyyspäivärahakauden alkua noin kuukaudella.

  Näin haet päivärahaa

  Työttömyyskassan jäsenenä haet työttömyyspäivärahaa omalta työttömyyskassaltasi. Työvoimatoimistosta saat ansioturvan päivärahahakemus -lomakkeen. Täytä hakemus lomakkeen ohjeiden mukaan. Vaillinaisesti täytetty hakemus ja puutteelliset liitteet viivästyttävät hakemuksen käsittelyä, koska hakemus joudutaan palauttamaan täydennettäväksi tai siihen on pyydettävä lisäselvityksiä. Toimita hakemus alkuperäisenä Opettajien Työttömyyskassaan. Ellet ole vielä ollut jäsen kymmentä kuukautta tai tiedät, että työssäoloehtosi ei ole ehtinyt täyttyä jäsenyysaikana, voit hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kansaneläkelaitokselta.

  Päivärahaa voi hakea vain jälkikäteen. Sitä on kuitenkin haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta sitä halutaan maksettavaksi. Tätä pidemmältä ajalta takautuvasti lähetetty hakemus katsotaan vanhentuneeksi. Vanhentuminen koskee sekä ensimmäistä hakemusta että jatkohakemuksia. Omavastuuaikaa koskeva hakemus ei vanhene. Ensimmäinen hakemus kannattaa lähettää kassaan, kun työttömyyttä on kertynyt noin kuukausi.

  * Täytä kokonaan työttömänä ollessasi hakemus aina neljältä täydeltä kalenteriviikolta (ma-su) tai kalenterikuukaudelta kerrallaan.

  * Jos otat työttömänä ollessasi vastaan alle kuukauden kestävän työn, päivärahan hakurytmisi ei muutu. Täytä hakemus kuten kokonaan työttömänäkin neljän kalenteriviikon tai kalenterikuukauden jaksoissa.

  * Jos teet osa-aikatyötä tai sinulla on esim. sivutoimista maatalous- tai yritystuloa, täytä päivärahahakemus kalenterikuukauden jaksoissa.

  Hakemuksen liitteet

  Hakemuksen ja liitteiden perusteella työttömyyskassa selvittää oikeutesi ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan ja määritellee päivärahasi tason. Päivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • kopio työtodistuksesta tai nimikirjanotteesta vähintään 10 kuukauden (43 viikon) työssäolosta välittömästi ennen työttömyyttä
  • palkkatodistus vähintään 43 työssäoloviikolta ennen työttömyyttä, lomarahat ja lomakorvaus omina erinään
  • työnantajan todistus toteutuneista työtunneista viikoittain, jos työssäoloehtosi on kertynyt sivutoimisena tuntiopettajana. Pyydä työttömyyskassalta viikkotuntiselvityslomake, jonka voit toimittaa työnantajallesi täytettäväksi. Mikäli työhistoriasi koostuu useista eri työsuhteista, hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa, jos lisäksi laadit vapaamuotoisen selvityksen työsuhteittain eriteltynä: työnantaja, ajanjakso, viikkotuntimäärä.
  • alkuperäinen verokortti, jos sinulla on ns. portaikkoverokortti tai palkkaa varten kirjoitettu muutosverokortti
  • jos olet ollut poissa työmarkkinoilta ennen työttömyyttä, lähetä todistus ko. ajalta, esim. opiskelutodistus, todistus äitiyspäivärahakaudesta tai apurahakaudesta. Tällöin työ- ja palkkatodistukset on lähetettävä viimeisimmistä työsuhteista ennen työmarkkinoilta poissaoloa. Työssäoloehdon on tullut täyttyä työttömyyttä välittömästi edeltäneiden 24 kuukauden aikana. Tätä 24 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää laissa mainituista hyväksyttävistä syistä, kuitenkin enintään seitsemällä vuodella. Hyväksyttävinä syinä pidetään mm. opintoja, sairautta ja alle 3-vuotiaan lapsen hoitoa.
  • viimeisin päätös tai maksuilmoitus mahdollisesta sosiaalietuudesta, esim. eläke tai perheellenne myönnetty lasten kotihoidon tuki
  • selvitys jäsenmaksuista, jos olet itse huolehtinut jäsenmaksujen maksamisesta
  • jos otat työttömänä vastaan osa-aikatyön tai alle kuukauden kestävän kokoaikatyön, tarvitaan työnantajan todistus, josta selviää työsuhteen kesto, tehtävänimike ja opetusvelvollisuus. Lisäksi tarvitaan palkkatodistus sovittelujaksolta. Sovittelujakso on hakurytmisi mukaisesti 4 kalenteriviikkoa tai kalenterikuukausi.
  • jos jatkat sivutyötäsi tai sivutoimista yritystoimintaa jäätyäsi työttömäksi päätoimestasi, tarvitaan kuukausittain palkkatodistus tai selvitys yritystulosta
  • talonkirjanote, jos haet lapsikorotusta samassa taloudessa asuvista avio- tai avopuolisosi lapsista. Omista lapsista ei tarvita todistusta. Merkitse hakemuslomakkeeseen huollettavien lasten täydelliset henkilötunnukset.

  Hakemuksen käsittely

  Ensimmäinen hakemus käsitellään Opettajien Työttömyyskassassa kesäaikana noin kuukauden sisällä siitä, kun hakemus saapui kassaan. Kassa antaa päiväraha-asiastasi kirjallisen päätöksen ja maksaa päivärahasi hakemuksessa ilmoittamallesi pankkitilille. Työttömyyskassa lähettää kustakin maksuerästä kirjallisen maksuilmoituksen ja sen yhteydessä jatkohakemuslomakkeita, joilla voit hakea päivärahaa työttömyyden jatkuessa. Jatkohakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa saapumispäivästä. Voit lähettää työttömyyskassaan jatkohakemuksen neljältä seuraavalta kalenteriviikolta tai kalenterikuukaudelta, vaikka et olisi vielä saanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksestasi. Tällöin voit käyttää samanlaista hakemuslomaketta kuin ensimmäinen hakemuksesi. Merkitse rasti lomakkeen kohtaan "jatko" ja lisätietoihin päivämäärä, jolloin lähetit ensimmäisen hakemuksesi. Hakemukset voidaan siten helposti yhdistää ja maksaa päiväraha kerralla koko kuluneelta työttömyysajalta.

  Päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Työ-, omavastuu-, ja korvauspäivien lukumäärä kunakin kalenteriviikkona saa olla yhteensä enintään viisi. Päivärahaa maksetaan enintään 500 täydeltä työttömyyspäivältä.

  Ilmoita muutoksista välittömästi

  Ilmoita kaikista päivärahaoikeuteen vaikuttavista, työttömyyden aikana tapahtuvista muutoksista välittömästi työttömyyskassalle. Ilmoitettavia seikkoja ovat mm. työssäolo, opiskelu, matka, sairasloma, yritystoiminta, irtisanomisajan palkka, sosiaalietuus tai muu tulo. Myös työvoimatoimisto tarvitsee tiedon tilanteessasi tapahtuvista muutoksista. Lyhyt, enintään viikon kestävä ulkomaanmatka on "sallittu" työttömyysturvaa menettämättä. Päivärahaoikeus säilyy kuitenkin vain, jos olet ilmoittanut matkasta etukäteen työvoimatoimistolle.

  Sosiaali- ja terveysministeriö antoi 1.11.1999 ohjeet, joiden perusteella työttömyyskassojen on entistä herkemmin annettava poliisin tutkittavaksi tapaukset, joissa on perusteltu syy epäillä väärinkäytöstä. Väärinkäytöksellä tarkoitetaan sitä, että työttömyysetuuden hakija on tahallisesti antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja työttömyyskassalle tai työvoimatoimistolle tai jättänyt ilmoittamatta päivärahaoikeuteen tai päivärahan tasoon vaikuttavia seikkoja ja saa siten perusteetonta etua.

  Huolehdi jäsenmaksuista

  Huolehdi jäsenmaksuista myös työttömyyden aikana. Työttömyyskassa ei peri jäsenmaksuja suoraan jäseniltä, vaan työttömyyskassan jäsenmaksu sisältyy järjestön jäsenmaksuun. Järjestö tilittää työttömyyskassan osuuden kassalle. Ota yhteyttä omaan yhdistykseesi/järjestöösi ja varmista, että jäsenyytesi ei pääse katkeamaan.

  Päivärahan taso

  Esimerkkejä ansioon suhteutetusta työttömyyspäivärahasta eri tulotasoilla 1.1.2000 alkaen:

   

  Lapsikorotus

  Päivärahan lisäksi voidaan maksaa lapsikorotus:

   

   

  Opettajien Työttömyyskassa
  Asemamiehenkatu 4
  00520 HELSINKI

  Asiakaspalvelu: (09) 2294 4100
  ma - to klo 9 - 15

  Automaattinen puhelinpalvelu 24 h/vrk,
  puh. 0600-95192,
  hinta 2,20 mk/min. + pvm.

  Telefaksi: (09) 141 549

  Sähköposti: opettajien.tk@opetk.fi