8/07

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

  Valtiovarainministeriö ilmoittaa
  uuden sopimuksen kokonaiskustannusvaikutukseksi
  11,5 %.

  (kuvaa klikkaamalla saat ison version)

  Valtion uusi sopimus on raharatkaisu

  Lokakuun lopulla allekirjoitettiin valtion uusi sopimus kaudelle 1.10.2007- 1.1.2010. Sopimus merkitsee varsin kohtuullisia palkankorotuksia ja UPJ:n mukaisten korotusten täysitehoista toteuttamista jo 1.1.2008 lukien. Sopimus on pääasiassa raharatkaisu. 1.10.2007 alkaen tulee kolmenlaisia korotuksia.

  Valtio ja pääsopijajärjestöt allekirjoittivat 31.10.2007 valtion uuden sopimuksen kaudeksi 1.10.2007-31.1.2010. Uusi sopimus merkitsee mm. sitä, että sopimuskaudella vallitsee työrauha. Valtiovarainministeriö ilmoittaa sopimuksen kokonaisvaikutukseksi 11,5 % ja kertaantumiset (korkoa korolle) huomioon ottaen 11,9 %.

  Uuden sopimuksen yleiskorotukset

  Sopimukseen sisältyy kolme yleiskorotusta, jotka ovat akavalaisen linjan mukaisesti etupäässä prosentuaalisia. Sopimuskauden alusta 1.10.2007 tulee 3,5 %:n yleiskorotus, vähintään kuitenkin 57 euroa kuukaudessa. Prosentuaalinen korotus alkaa vaikuttaa 1680 eurosta ylöspäin, eli euromääräisen korotuksen merkitys on hyvin vähäinen. 1.10.2008 tulee 2,3 %:n yleiskorotus ja 1.10.2009 tulee 2,2 %:n yleiskorotus. Yleiskorotukset ovat yhteensä 8 %. Verrattuna muiden sektorien yleiskorotuksiin tämä on varsin kohtuullista.

  Yleiskorotukset toteutetaan siten, että vaativuustasojen hintoja nostetaan. Mikäli työntekijä on takuupalkalla, nostaa yleiskorotus takuupalkkaa.

  Paikalliserä ja kehittämiserä

  Valtion sopimuksen mukaan 1.3.2008 alkaen tulee 0,6 %:n paikalliserä ja 1 %:n kehittämiserä 1.3.2009 tulee 0,7 %:n paikalliserä ja 1 %:n kehittämiserä. Näiden erien suuntaamisesta on suhteellisen monimutkaiset ja toisistaan poikkeavat määräykset. Niihin ei mennä tässä yhteydessä. Valtion uusi sopimus on raharatkaisu

  UPJ täysitehoisesti voimaan 1.1.2008

  Yliopistoissa on käynnissä UPJ:n siirtymäkausi. Yliopistojen UPJ-sopimuksen mukaan järjestelyvarat ja vastaavat erät suunnataan UPJ:n rahoittamiseen. UPJ:n siirtymäkauden mukainen yksi korotus tuli maksuun 1.10.2007. Seuraava UPJ:n mukainen korotus oli tarkoitus tulla 1.10.2008 lukien ja viimeinen korotus 1.10.2009 lukien.

  Uusi valtion sopimus merkitsee, että UPJ tulee voimaan yliopistoissa täysitehoisesti jo 1.1.2008. (Tämä koskee myös muita virastoja, joissa on käynnissä siirtymäkausi).Tuosta ajankohdasta alkaen maksetaan UPJ:n mukaista tavoitepalkkaa. UPJ:n täysitehoista voimaantuloa nopeutetaan siis tuntuvasti.

  Henkilökohtaisen suoriutumisen prosentuaalista asteikkoa tarkistetaan siten, että sen ylärajan pitäisi nousta 46 %:sta 48 %:iin vaativuustasojen hinnasta 1.1.2008 alkaen, mutta päivämäärä todennäköisesti myöhentyy. Suhteellisesti samansuuruiset korotukset tehdään kautta henkilökohtaisen suoriutumisen asteikon. Jos henkilökohtainen palkanosa on ollut esim. 22 % vaativuustason hinnasta, nousee henkilökohtainen osa noin 23 %:in.

  Edellä kuvattu merkitsee eräissä tapauksissa varsin kohtuullisia korotuksia 1.1.2008 alkaen. Korotuksen suuruus riippuu siitä, kuinka paljon UPJ kaikkiaan korottaa yksilötasolla palkkaa ja missä vaiheessa UPJ:n toteutuminen on. Mikäli työntekijä on takuupalkalla, ei näitä UPJ -korotuksia tule.

  UPJ:n täysimääräisen toteuttamisen aikaistaminen rahoitetaan uuden sopimuksen mukaisilla paikallisilla erillä sekä osittain kehittämiserillä diskonttaamalla ne. Nykynäkymän mukaan kehittämiserää jää vielä maksuun runsas prosentti sopimuskauden lopulla. Takuupalkalla olevien, määräaikaista tuloksellisuuslisää saaneiden tilanne on vielä tarkastelun kohteena UPJ:n nopeutetun täysitehoisen voimaantulon johdosta.

  Sopimuksen muut vaikutukset

  Uusi sopimuskokonaisuus on pääasiassa raharatkaisu, mutta siihen sisältyy eräitä muitakin elementtejä.

  Luottamusmiesten palkkioita korotetaan ja luottamusmiesten tiedonsaantia parannetaan määrä- ja osa-aikaisia koskien. Yhteistoimintamenettelyä tarkennetaan.

  Sopimukseen liittyy myös työaikakokeiluja sekä vuosilomasopimusta koskevia tarkistamisia. Hälytysrahaa korotetaan. Nämä eivät koske yliopistojen opetushenkilökuntaa.

  Kaikkiaan näiden ns. tekstikysymysten kustannusvaikutukseksi on arvioitu 0,2 %.

  Neuvottelujen alkaessa työnantajalla oli tarkoitus käytännössä vesittää tehtävien vaativuuden arviointiryhmien työskentely. Tämä torjuttiin, arviointiryhmien menettelyä kuitenkin kevennettiin hieman.

  Sopimuskauden aivan loppuun ajoittuu vielä 0,2 %:n samapalkkaisuuserä. Sitä suunnattaessa tarkastellaan, onko samalla vaativuustasoilla olevilla eri sukupuolilla palkkauksessa eroja.

  Opetusministeriötaso

  Edellä kuvattu sopimus on tehty valtiovarainministeriön tasolla. Kaikkia asioita ei ole yleisellä sopimuksella ratkaistu.

  Opetusministeriön tasolla on alkamassa tarkentavat virkaehtosopimusneuvottelut yliopistojen osalta. Tässä vaiheessa ei ole täysin selvää kuvaa siitä, mitä kaikkia asioita voidaan ottaa vielä esiin. JUKOn yliopistojaosto on esittänyt opetusministeriölle neuvotteluja mm. UPJ-sopimuksen tulkinnan selventämisestä ja yhdenmukaistamista, esimiespalkkiojärjestelmästä, opetushenkilökunnan työaikajärjestelmästä ja luottamusmiesjärjestelmästä.

  Yliopistouudistuksen on tarkoitus tulla täysimääräisesti voimaan 1.1.2010 eli suunnilleen samoihin aikoihin kun nyt tehty valtion sopimus päättyy. Yliopistouudistuksen vaikutukset neuvottelutoimintaan tulevat selvittelyn kohteeksi.

  Sopimuksen arviointia

  Sopimusturvaa koskevat työnantajan monet huonontamisesitykset saatiin suurelta osin torjuttua.

  JUKOssa lähdetään yleisesti ottaen siitä, että sopimus on kohtuullisen hyvä. Korotustaso on keskimääräisesti varsin tyydyttävä. Yleiskorotusten profiili on hyvin akavalainen. Sopimukseen ei sisälly juurikaan sellaisia korotuseriä, jotka olisivat akavalaisittain huonoja.

  Yliopistojen korotustaso on varsin kohtuullinen. OPM:n tasolla käytävien yliopistojen tarkentavien neuvottelujen jälkeen sopimuskokonaisuutta voidaan arvioida tarkemmin.

  Sopimus on kuitenkin monelta osin hyvin vaikeaselkoinen. Sen soveltamisessa voi olla käytännön vaikeuksia.

  Vanhaan sopimukseen liittyvä 1 %:n kehittämisraha Syyskuun lopussa 2007 päättyneeseen sopimukseen liittyen tulee 1.10.2007 alkaen suoritettavaksi keskimääräisesti 1 %:n suuruinen kehittämisraha. Tätä tarkoittava lisäbudjetti on eduskunnan käsiteltävänä.

  Yliopistosektorilla kehittämisraha suunnataan vaativuustasojen korottamiseen. Opetus- ja tutkimushenkilökunnan tasoilla 6-11 korotus on kaikilla tasoilla sama eli 70 euroa, muun henkilökunnan tasoilla 10- 15 korotus on kaikilla 125 euroa. Muille tasoille sijoitetut eivät saa mitään tästä kehittämisrahasta.

  1.10.2007 alkaen maksettavat korotukset

  1.10.2007 alkaen tulee kolmenlaisia korotuksia:

  1) UPJ:n siirtymäsäännöksen mukaan 1.10.2007 tuli korotus, joka on UPJ-sopimuksen mukaan 39,20 % maksetun palkan ja täysimääräisen UPJ-palkan välisestä erotuksesta. Tämä korotus koskee suurinta osaa yliopistojen henkilöstöä. Takuupalkalla olevia se ei koske.

  2) Edellä kuvattu vanhan sopimuksen 1 %:n kehittämisrahan mukainen korotus. Korotus koskee ehkä noin 40 %:a yliopistojen akavalaisista.

  3) Uuden sopimuksen mukainen 3,5 %:n yleiskorotus. Korotus koskee kaikkia.

  Korotusten maksamisajankohtaa ei tiedetä kaikilta osin tarkkaan tässä vaiheessa. Se vaihtelee eri korotusten osalta. Joka tapauksessa joillekin tulee 1.10.2007 alkaen osittain taannehtivasti varsin kohtuullisia korotuksia.

  Jorma Virkkala
  Professoriliiton toiminnanjohtaja
  2.11.2007