4/12

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   
   

  Julkaisujen painoarvoihin vähäinen muutos

  Opetus- ja kulttuuriministeriö käy yliopistojen kanssa vuosia 20132016 koskevat sopimusneuvottelut tässä kuussa uuden rahoitusmallin pohjalta. Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 19.4. ja se astuu voimaan 1.1.2013. OKM:n asettaman työryhmän esitystä uudeksi rahoitusmalliksi esiteltiin Acatiimissa 9/2011. Kyseisestä versiosta annettujen lausuntojen pohjalta mallia on kevään aikana muutettu vain julkaisujen painoarvojen osalta. Kansainvälisten referee-julkaisujen painoarvoa on vähennetty yhdellä prosenttiyksiköllä ja vastaavasti muiden tieteellisten julkaisujen merkitystä on lisätty prosenttiyksiköllä. Lisäksi monografioita ehdotetaan painotettavaksi kertoimella neljä.

  Pääsiäisen korvilla OKM pyysi lausuntoja malliversioon. Niiden pohjalta rahoitusmallia ei kuitenkaan enää muutettu. Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto pitävät julkaisujen kohtaan tehtyjä muutoksia oikeansuuntaisena, mutta vaikutuksiltaan mitättöminä. Myös Yliopistojen opetusalan liitto YLL katsoo, että myös kansallisilla aloilla voidaan päästä korkeimman tason julkaisuihin. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus jää liittojen mielestä liian vähälle huomiolle.

  On huomattava, että myös Suomessa julkaistaan kansainvälisiä julkaisuja, jotka ovat täysin vertailukelpoisia ulkomaisten julkaisujen kanssa, Professoriliitto huomauttaa.

  Liitot ihmettelivät lausunnoissaan muitakin kansainvälisyyteen liittyviä yksipuolisia mittareita. Pätevyyden tulisi ratkaista rekrytoinneissa eikä asianomaisen henkilön kotimaa.

  Miksi kansainväliset yhteisjulkaisut ja Suomessa järjestetyt kansainväliset konferenssit eivät ole kansainvälistymistä? Kansainvälistymistä on myös se, miten paljon suomalaistutkijoita rekrytoidaan ulkomaisiin yliopistoihin, Tieteentekijöiden liitto muistuttaa.

  Acatiimin julkaisijaliitot arvostelevat opiskelijapalautteen käyttämistä rahoituskriteerinä. YLL katsoo, että kriteerien rakentaminen tulee antaa asiantuntijoiden tehtäväksi. Tieteentekijöiden liitto ehdottaa opiskelijapalautteen rinnalle laatukriteereiksi kansallisia ja kansainvälisiä opetuksen laadun arviointeja.

  Myös 55 opintopisteestä saatava rahoitusosuus korostuu liittojen mukaan liiaksi.

  Tämän ohjausvaikutusta on seurattava. Tiukassa rahoitustilanteessa saattaa käydä niin, että seuraukset ovatkin päinvastaisia kuin rahoitusmallin tavoitteena oleva laadun parantaminen, YLL tähdentää.

  Yliopistot ovat jo tehneet voitavansa opiskelijoiden opintojen sujuvoittamiseksi, mutta ne eivät voi kantaa sitä vastuuta, joka opiskelijoilla itsellään on, Professoriliiton lausunnossa huomautetaan.

  Kirsti Sintonen

  • Artikkeli löytyy painetun lehden sivulta 6