3/15

 • pääsivu
 • sisällys
 •  
   

  Professorien määrä laskusuunnassa

  Kokoaikaisten professorien lukumäärä on laskenut jo viiden vuoden ajan. Osaaikaisia professoreita on yhä enemmän. Naisprofessoreitten määrä on kasvussa: viime vuonna heidän osuutensa oli 27,7 %.

  TAULUKKO

  Professoriliiton vuosittaiset palkkakyselyt toteutettiin jälleen syksyn 2014 aikana. Vakiintuneen käytännön mukaisesti palkkatietoja kerättiin sekä työnantajilta että jäseniltä.

  Työnantajien toimittama aineisto käsittää yhteensä 2187 kokoaikaisen yliopistossa työskentelevän professorin palkkatiedot syyskuulta 2014. Aineiston pohjalta voidaan palkkoja tarkastella yliopistokohtaisesti sekä vakinaisten että määräaikaisten professorien osalta. Vertailukelpoista aineistoa on kerätty työnantajilta vuodesta 2003 lähtien.

  Samanaikaisesti toteutettiin myös Professoriliiton jäsenille kohdistettu palkkakysely. Jäsenkyselyn aineisto täydentää työnantajien toimittamaa aineistoa ja sen osalta voidaan tarkastella palkkoja myös tieteenalakohtaisesti. Jäsenille kohdistettua kyselyä on nykyisessä muodossa toteutettu vuodesta 2001 lähtien. Palkkakyselyiden aineistot yhdessä tarjoavat varsin kattavan kuvan professorien palkkauksesta.

  Professorien keskipalkka on 6 904 euroa

  TAULUKKO

  Kaikkien professorien keskipalkka syyskuussa 2014 oli työnantajien toimittaman aineiston mukaan 6904 euroa. Kyseessä on kokonaispalkka, joka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta sekä akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta ja muista säännöllisesti maksettavista lisistä. Vaihtoehtoisesti kyseessä saattaa olla myös henkilökohtaisesti neuvoteltu yksilöllinen sopimuspalkka.

  Professorien keskipalkka on kohonnut lokakuun 2013 ja syyskuun 2014 välisen tarkastelujakson aikana vaatimattomat 11 euroa, mikä vastaa 0,2 prosentin nousua. Mediaanipalkka puolestaan on hieman laskenut tarkastelujakson aikana. Kun tarkastelu rajataan pelkästään vakinaisiin tai vaihtoehtoisesti pelkästään määräaikaisiin professoreihin, osoittaa myös keskipalkka pientä laskua.

  Yliopistojen toimittaman aineiston perusteella on myös laadittu perinteiseen tapaan yliopistojen välinen palkkavertailu, jossa yliopistot on asetettu professorien keskipalkan mukaiseen järjestykseen.

  Määräaikaisten osuus hieman laskenut

  Tutkimusaineiston rakenteessa on tapahtunut aikaisempaa suurempia muutoksia. Kokoaikaisesti työskentelevien professorien lukumäärä on edelleen vähentynyt. Käänne kokoaikaisten professorien lukumäärässä tapahtui vuonna 2010 ja lukumäärä onkin pienentynyt nyt jo viisi vuotta peräkkäin. Samalla osa-aikaisesti työskentelevien osuus kaikista professoreista on kohonnut. Osa-aikaisesti työskentelee nykyisin 15 prosenttia kaikista professoreista.

  Määräaikaisessa tehtävässä toimivien professorien osuus on jonkin verran laskenut. Määräaikaisten osuus on nyt 22 prosenttia, kun vastaava osuus viime vuosina on ollut 25 prosentin tasolla. Määräaikaisten professorien osuus vaihtelee edelleen huomattavasti eri yliopistojen välillä.

  Vakinaisten ja määräaikaisten professorien välisessä tarkastelussa käy entiseen tapaan ilmi määräaikaisten professorien alempi palkkataso. Määräaikaisten professorien keskipalkka jää nyt 664 euroa vakinaisten professorien keskipalkkaa pienemmäksi. Tähän vaikuttaa ensisijaisesti määräaikaisessa tehtävässä toimivien professorien alhaisemmat henki- ja vaati-tasot, mutta myös akateemisen johtajan tehtävistä maksettavien palkkioiden keskittyminen vakinaisille professoreille.

  Sukupuolten välinen palkkaero on 235 euroa

  Palkkakyselyissä on usean vuoden ajan tarkasteltu myös naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Jäsenkyselyn tietojen pohjalta on seurattu palkkaerojen kehittymistä ja laskettu myös naisten euro, joka tuoreimman kyselyn perusteella on 96,5 senttiä. Viime vuosina maltillisesti kaventunut palkkaero on nyt vuorostaan kohonnut palkkaero on nyt on miesten hyväksi 235 euroa. Miesten ja naisten välisiä palkkaeroja selittää osin naisten alhaisemmat vaati- ja henki- tasot, osin naisten sijoittuminen selvästi miehiä useammin määräaikaisiin työsuhteisiin.

  Pidemmän aikavälin kehityksessä tulee vahvasti esille naisten osuuden kohoaminen. Syksyn 2014 aineistossa naisten osuus professoreista on 27,7 prosenttia, kun vastaava osuus vuonna 2010 oli 24,5 prosenttia. Tässä kohdin yliopistojen väliset erot ovat huomattavan suuria, naisten osuuden vaihdellessa 6 ja 60 prosentin välillä. Naisten osuus professoreista on pienimmillään teknistieteitä edustavissa yliopistoissa.

  Professoriliiton palkkaselvitys ilmestyy huhtikuussa myös raporttina.

  teksti Yrjö Lauha
  toimitusjohtaja, Focus Master

  • Painetussa lehdessä sivu 10