6/06

 • pääsivu
 • sisällys
 •  

   

  Apurahansaajat yrittäjän eläkelain piiriin vuoden 2007 alusta?

  Suomessa asuvia apurahansaajia ollaan ensi vuoden alusta alkaen saattamassa yrittäjän eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin, mikäli eduskunnassa hyväksytään syksyllä uusi yrittäjän eläkelaki. Tämä parantaa merkittävästi nykyistä tilannetta, jossa apurahansaajille ei kerry lainkaan eläkettä. Uudistuksen raameista on sovittu poliittisesti jo viime kesän budjettiriihen yhteydessä. Säätiöiden vastustuksen vuoksi lakiesitys saattaa vielä kariutua.

  Ehdotuksen mukaan apurahansaaja olisi ensi vuoden alusta alkaen velvollinen maksamaan yrittäjien tavoin sairausvakuutus- ja eläketurvamaksuja. Apurahansaaja olisi velvollinen vakuuttamaan itsensä yrittäjän eläkelain mukaisesti, kun hänelle on myönnetty vähintään neljän kuukauden yhdenjaksoista työtä varten apuraha, joka on suuruudeltaan vähintään 5504,14 euroa. Lisäksi vakuuttamisvelvollisuuden edellytyksenä olisi, että apurahan määrä vuotuiseksi työtuloksi muutettuna olisi vähintään 11008,28 euroa.

  Vuotuinen työtulo voisi koostua yhdestä tai useammasta vähintään 5504,14 euron apurahasta, joka on myönnetty vähintään neljän kuukauden yhdenjaksoista työskentelyä varten. Apurahansaaja olisi velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen kuuden kuukauden kuluessa apurahalla työskentelyn alkamisesta. Vakuutusta ottaessaan hänen olisi esitettävä eläkelaitokselle apurahan myöntöpäätös, josta ilmenee myönnetyn apurahan määrä. Työtulon määrittelyssä apurahan määrästä vähennetään työstä aiheutuvien kulujen, esimerkiksi materiaali yms. kulujen suuruinen määrä.

  Apurahalla työskentelyn katsotaan alkavan ja päättyvän apurahapäätöksessä tai muussa selvityksessä mainitun työskentelyajan mukaisesti, jos apurahapäätöksestä tai muusta selvityksestä ilmenee, mille työskentelyajalle apuraha on myönnetty. Muussa tapauksessa apurahalla työskentelyn katsotaan alkavan apurahansaajan ilmoittamana alkamispäivänä ja jatkuvan hänen ilmoittamaansa päättymispäivään. Työtulon mukaan määräytyisivät myös sairaus- ja äitiyspäiväraha. Nykyäänhän apurahan saajat jäävät useimmiten minimipäivärahalle.

  Mitä vakuuttaminen maksaa?

  Työtulon perusteella määräytyvä eläkevakuutusmaksu on prosentuaalinen maksu, jonka sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain määrittää asetuksella. Tällä hetkellä maksu on 20,8 % alle 53-vuotiailta ja 21,9 % yli 53-vuotiailta. Neljältä ensimmäiseltä vuodelta maksuun tulee 25 %:n alennus. Esimerkiksi 18 000 euron suuruisesta apurahasta YEL-maksu olisi 0,75 x 20,8 % x 18000 = 2808 euroa ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu 1,02 % x 18000 = 183 euroa. Käteen jäisi 18 000 euron apurahasta 15 009 euroa.

  Pieneneekö käteen jäävän apurahan määrä?

  Nykyisin verottoman apurahan vuotuinen ylärajan määrä on noin 14 500 euroa. Myönnettävien apurahojen tulisi jatkossa olla suurempia ja verovapauden ylärajaa tulisi nostaa, jotta käteen jäävän apurahan määrä ei laskisi. Säätiöt ovatkin laskeskelleet joutuvansa uudistuksen maksumiehiksi. Ainakin suurimmat säätiöt ovat sillä kannalla, että käteen jäävä apuraha ei saa pienentyä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että säätiöt pystyvät jatkossa myöntämään vähemmän apurahoja. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tietoa verovapaan apurahan ylärajasta ensi vuonna. Ylärajaa tultaneen kuitenkin nostamaan.

  Työttömyysturvan tilanne

  Työttömyysturvan osalta apurahan saajat eivät ole yrittäjiä, vaikka he yrittäjäneläkelain piiriin tulisivatkin. Tämä tarkoittaa sitä, että apurahasta määriteltyä työtuloa ei käytetä ansiosidonnaisen työttömyysturvan määrittämisen pohjana.

  Valitettavasti työttömyysturvan osalta apurahan saajat tulkitaan apurahan päätyttyä usein joko päätoimisiksi opiskelijoiksi tai omassa työssään työllistyviksi. Tähän epäkohtaan Tieteentekijöiden liitto on tämän vuoden aikana aktiivisesti puuttunut.

  Uudistuksen arviointia

  Edessä on uudistuksen eduskuntakäsittely. Esitys ei ole sellainen kuin sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä kaavaili. Apurahan saajille ei säädetä erillislakia eikä valtio osallistu merkittävästi sosiaaliturvan rahoittamiseen. Uudistus on kuitenkin parempi kuin nykyinen tilanne, jossa apurahan saajat ovat sosiaaliturvan osalta täysin heitteillä.

  Eeva Rantala
  toiminnanjohtaja,Tieteentekijöiden liitto
  4.9.2006