1/06

 • pääsivu
 • sisällys
 • Tapani Pakkanen
  puheenjohtaja, Professoriliitto

   
  Antero Puhakka
  puheenjohtaja, Tieteentekijöiden liitto
   
  Tuula Hirvonen
  puheenjohtaja
  Yliopistonlehtorien liitto

  UPJ ja tuottavuusohjelma
  agendan kärjessä

  Viimevuotiseen tapaan Acatiimi kysyi lehden julkaisijaliittojen puheenjohtajilta lyhyitä katsauksia alkaneen vuoden keskeisiin asioihin. Palkkausuudistus teettää edelleen töitä. Valtionhallinnon tuottavuusohjelma uhkaa yliopistojen henkilöstön asemaa, mikä näkyy monin tavoin liittojen tämän vuoden toiminnassa.

  Professoriliitto:

  Palkkausuudistuksen käyttöönotto edellyttää edunvalvontaa

  Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä edunvalvonta on edelleen liiton toiminnan keskeinen tehtävä. Yliopistojen opetusja tutkimushenkilökunnalle tulee oma palkkausjärjestelmänsä, jossa on yksitoista tehtävien vaativuuden mukaan porrastettua vaativuustasoa. Professorit sijoittuvat ylimmille tasoille. Professorien henkilökohtaista suoriutumista arvioidaan professorien työn kannalta olennaisten tekijöiden perusteella. Professorien työn ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin tulee osallistua aina professori. Uuden palkkausjärjestelmän toteuttamisessa vaaditaan huomattavia lisäresursseja, joiden saamiseen liitto vaikuttaa edelleen aktiivisesti. Palkkauksessa tulee ottaa huomioon entistä paremmin koulutus, osaaminen ja vastuu. Yliopistosektorin palkkauksen kilpailukykyä tulee vahvistaa suhteessa yleisiin työmarkkinoihin.

  Valtionhallinnon tuottavuusohjelma on uhka yliopistojen kehitykselle tulevaisuudessa. Palkkausuudistuksen käyttöönotto edellyttää edunvalvontaa

  Liitto osallistuu aktiivisesti tuotavuusohjelmasta käytävään keskusteluun pitäen lähtökohta yliopistojen ja tutkimuksen aseman turvaamista. Liitto vastustaa kaavamaisia henkilöstöleikkauksia.

  Liitto on mukana tutkijanuran ja yliopistojen virkarakenteen kehittämisessä. Yliopistojen virkarakennetta tulee kehittää siten, että se on kannustava ja erilaiset työtehtävät tunnistava. Professoriksi tuleminen edellyttää professorin virkaa, johon nimittäminen on lähtökohtaisesti pysyvää. Professorien lukumäärää tulee lisätä, mutta uudet professorijohdannaiset virkanimikkeet eivät ole tarpeen.

  Professoriliitto seuraa yliopistojen kokonaistyöaikajärjestelyjä. Niiden tulee olla yksikertaisia ja joustavia. Liitto vastustaa yksityiskohtaisen työaikakirjanpidon käyttöönottoa.

  Työsuunnitelmien merkitys kasvaa uuden palkkausjärjestelmän tullessa käyttöön.

  Liiton osastojen toiminnan tehostamista tuetaan erityisesti uuden palkkausjärjestelmän käynnistymisvaiheessa. Liiton tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiivistä ja toimivaa yhteistyötä muiden yliopistoalan järjestöjen kanssa.

  Tapani Pakkanen
  puheenjohtaja, Professoriliitto

   

  Tieteentekijöiden liitto:

  UPJ ja työelämän kehittäminen keskeisiä teemoja

  Vuoteen 2006 kohdistuu suuria odotuksia ja myös haasteita. Suuren uhkakuvan yliopistoille muodostavat valtionhallinnon tuottavuusohjelma ja sen sisältämät yliopistomaailmaan sopimattomat vaatimukset.

  Alkuvuotta hallitsee epäilemättä uuden palkkausjärjestelmän rakentamisen viimeistely. Keväällä nähdään miten hyvin järjestelmä täyttää sille asetetut tavoitteet oikeudenmukaisesta ja kilpailukykyisestä palkkauksesta. Todelliset vaikutukset järjestelmän toimivuudesta saadaan selville siirtymäajan päättymisen jälkeen.

  Palkkauksen ohella liiton toiminnan painopisteenä ovat työelämän kehittämiseen liittyvät kysymykset. Yliopistojen virkarakenteen uudistus, tutkijanuran kehittäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen UPJ ja työelämän kehittäminen keskeisiä teemoja ohjaavat liiton toimintaa kuluvana vuotena. Työhyvinvoinnin parantamisessa erityistä huomiota kiinnitetään työaikoihin ja muihin haitallista työstressiä aiheuttaviin asioihin kuten pätkä- ja silpputyöhön, liialliseen työmäärään sekä yliopistojen henkilöstöpolitiikan kehittämiseen.

  Apurahatutkijoiden sosiaaliturvan parantaminen sekä muiden apurahalla työskentelyyn liittyvien ongelmien, kuten esimerkiksi työvoimatoistojen virheellisten käytäntöjen, ratkaiseminen näkyvät myös liiton toiminnassa. Myös tohtoreiden tarvetta ja tarkoituksenmukaista työllistymistä seurataan ja pyritään mahdollisuuksien mukaan parantamaan tilannetta.

  Antero Puhakka
  puheenjohtaja, Tieteentekijöiden liitto

   

  Yliopistonlehtorien liitto:

  Pitkäjänteinen työ yhteisten asioiden puolesta jatkuu edelleen

  Uusi vuosi ei ole mullistanut Yliopistonlehtorien liiton edunvalvonnan tavoitteita vaan useimmat edellisen vuoden asioista ovat edelleen työjärjestyksessä. Tavoitteiden saavuttamiseen tarvitsemme pitkäjänteistä työtä ja yhteistyötä kaikkien kumppaniemme kanssa.

  UPJ on tänäkin vuonna eniten työtä vaativa asia. Neuvottelutuloksen selvittyä yhtenäinen jukolainen neuvottelutoiminta on ensiarvoisen tärkeää, jotta kevään neuvotteluissa ennen virkaehtosopimuksen solmimista päästään mahdollisimman hyvää lopputulokseen. Lehtoreiden kannalta tämä tarkoittaa opetustehtävien tasapuolista arviointia tutkimuksen ohella sekä vaativuustasoista päätettäessä että henkilökohtaisen työsuorituksen arvioinnissa. Lisäksi on tärkeää, että kokemus otetaan huomioon riittävällä painoarvolla, samoin myös tohtorin tutkinnon yleensä mukanaan tuoma tehtävien lisääntyvä vaativuus.

  Virkaehtosopimusneuvottelut kattavat pylväskirjan, sillä on solmittava sopimus kaikesta siitä, mikä jää pylväskirjaan palkkaluokkiin sidottujen palkkausperusteiden lakattua olemasta voimassa. Tuntiopetuspalkkioperusteista on sovittava ja tulee muistaa, että 1600 tunnin sopimus on edelleen voimassa. Kokonaistyöaikasopimuksen oikea soveltaminen on keskeisen tärkeää siirryttäessä uuteen palkkausjärjestelmään, koska henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi on sidoksissa työsuunnitelmiin. Jos koskaan, nyt on työsuunnitelmat laadittava realistisesti ja oikein.

  Keskeinen haaste alkavana vuonna on jäsenistön ja luottamusmiesten koulutus sekä UPJ:n käyttöönotosta että työaikasopimuksen soveltamisesta. YLL:n tavoitteena on varmistaa, että kaikissa jäsenyhdistyksissä on sama käsitys siitä, miten sopimusta sovelletaan ja että jäsenet saavat tukea omien ansioidensa osoittamiseen arvioinneissa.

  Yliopistolaitoksen rakenne ja valtionhallinnon tuottavuushanke nostavat esiin kysymyksiä resurssien riittävyydestä ja oikeasta kohdentamisesta. Henkilöstöjärjestöt ja yliopistot yhdessä joutuvat torjumaan henkilöstön vähentämisen uhkaa yliopistojen toiminnalle ja toimimaan duaalimallin puolesta.

  Työajasta ja valtionhallinnon tuottavuushankkeista keskusteltaessa ei voida ohittaa henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista. Yliopistojen akavalainen väki tekee tutkitusti ilmaista ylityötä, mikä lyhyellä aikavälillä tukee yliopistojen tuloksellisuutta mutta ei työhyvinvointia. Hyvän henkilöstöpolitiikan tavoite on tukea työntekijöitä työssään ja auttaa yliopistoja saavuttamaan pitkän aikavälin tavoitteensa. UPJ-prosessissa korostuu johtaminen ja johtamisen kehittäminen yliopistoissa onkin yksi onnistuneen palkkausjärjestelmän ja henkilöstöpolitiikan edellytys.

  Yhteisenä järjestöjen haasteena on parempien toimintaedellytysten saaminen luottamusmiestoiminnalle osana UPJ-prosessia. Jatkuva haaste on uusien jäsenten ja aktiivitoimijoiden kiinnittäminen toimintaan. Vuosi 2006 on OAJ:n vaalivuosi: valtuustovaaliehdokkaat on asetettu tammikuun aikana ja jäsenistön aktivoiminen äänestämään ja vaikuttamaan on alkuvuoden toimintaa.

  Tuula Hirvonen
  puheenjohtaja
  Yliopistonlehtorien liitto