• pääsivu
 • sisällys

 •  

  UPJ, virkarakenne ja yliopistojen rahoitus värittävät vuotta 2005

  Akavalaisten yliopistojen henkilöstöjärjestöjen Professoriliiton, Tieteentekijöiden liiton ja Yliopistonlehtorien liiton toiminnan painopisteet tämän vuoden aikana vaikuttavat kovin samansuuntaisilta. Uuden palkkausjärjestelmän sisäänajo ja siihen liittyvä koulutus ovat avainasemassa. Myös yliopistojen virkarakenteen kehittämiseen liittyvät asiat ja rahoitustilanteen kohentaminen vaativat liitoilta työtä.

  Tammikuun Acatiimi-lehdessä on jo monen vuoden ajan esitelty lukijoille julkaisijaliittojen hallitusten jäsenet. Nyt lehden toimitusneuvosto päätti, että mallia olisi aika hieman uudistaa. Nyt kukin liiton kohdalla on aluksi puheenjohtajan katsaus alkaneen vuoden painopisteisiin ja sen perään liiton hallitusten varsinaiset jäsenet on esitelty kuvan ja lyhyen esittelytekstin avulla.


  Professoriliiton toiminnan painopisteitä
  vuonna 2005

  Yliopistojen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä edunvalvonta on liiton toiminnan keskeinen tehtävä alkavan vuoden aikana. Työ palkkausjärjestelmän kehittämisessä jatkuu myös tulevina vuosina. Yliopistojen opetushenkilökunnan palkkausjärjestelmässä on kymmenen tehtävien vaativuuden mukaan porrastettua vaativuustasoa, jonka ylimmille tasoille professorit sijoittuvat. Henkilökohtaista työssä suoriutumista arvioidaan vuosittain tuloksellisuuden ja työn laadun perusteella. Professoreilla on jo kokemusta arvioinnista tutkijakoulutuslisien jaossa. Professorien tehtävien vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnissa tulee arvioijilla olla riittävä asiantuntemus. Palkkausjärjestelmän toteuttaminen edellyttää huomattavia lisäresursseja, joiden saamiseen liitto vaikuttaa aktiivisesti.

  Liiton keskeinen edunvalvontatavoite on koulutuksen, osaamisen ja vastuun parempi huomioiminen palkkauksessa. Yliopistojen johto- ja asiantuntijatehtävien palkkakilpailukykyä tulee vahvistaa suhteessa yleisiin työmarkkinoihin. Virkaehtosopimuksissa tavoitellaan prosentuaalista korotusrakennetta.

  Professoriliitto osallistuu aktiivisesti yliopistojen virkarakenteen ja tutkijanuran kehittämiseen. Yliopistojen virkarakenteen tulee olla kannustava ja tunnistaa erilaiset tehtävät. Professoriksi tuleminen edellyttää professorin virkaa, johon nimittäminen on lähtökohtaisesti pysyvää.

  Professoriliitto seuraa yliopistojen kokonaistyöaikajärjestelyjä. Niiden tulee olla yksikertaisia ja joustavia. Työsuunnitelmien merkitys kasvaa uuden palkkausjärjestelmän tullessa käyttöön.

  Professoriliitto pyrkii vaikuttamaan tutkimuksen ja yliopistojen voimavarojen myönteiseen kehitykseen eri kanavia pitkin. Vähimmäistavoite on, että tutkimuksen ja yliopistojen voimavaroja lisätään Valtion tiede- ja teknologianeuvoston suosituksen mukaisesti.

  Yliopistokeksintöjen lainsäädäntö on muuttumassa. Liiton tavoitteena on professorien ja ja muiden yliopistokeksijöiden etujen turvaaminen keksintöoikeuksien lainsäädännöllisissä uudistuksissa.

  Liiton osastojen toiminnan tehostamista tuetaan erityisesti uuden palkkausjärjestelmän käynnistymisvaiheessa. Sisäistä tiedonvälitystä parannetaan ja jäsenpalveluihin sekä jäsenhankintaan panostetaan.

  Liiton tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tiivistä ja toimivaa yhteistyötä muiden yliopistoalan järjestöjen kanssa.

  Tapani Pakkanen
  puheenjohtaja


  Professoriliiton hallitus 2005


  Puheenjohtaja
  Tapani Pakkanen
  kemian professori
  Kemian laitoksen johtaja
  Joensuun yliopisto

  Varapuheenjohtaja
  Terttu Katila
  kotieläinten lisääntymistieteen professori
  Kliinisen eläinlääketieteen laitos
  Helsingin yliopisto


  Hallituksen varsinaiset jäsenet

  Guy Ahonen
  henkilöstötalouden professori,
  Johtamisen laitos
  Svenska handelshögskolan

  Timo Kalema
  rakennusten energiatekniikan professori
  Energia- ja prosessitekniikan laitos
  Tampereen teknillinen yliopisto

  Risto Laitinen
  epäorgaanisen ja analyyttisen kemian professori
  Kemian laitos
  Oulun yliopisto

  Kari Juhani Peltonen
  professori, kasvatustiede, erityisesti käsityökasvatus
  Rauman opettajankoulutuslaitos
  Turun yliopisto

  Eero Puolanne
  lihateknologian professori
  Elintarviketeknologian laitos
  Helsingin yliopisto

  Maarit Valo
  puheviestinnän professori
  Viestintätieteiden laitos
  Jyväskylän yliopisto

  Hallituksen varajäsenet

  professori Marjukka Anttila (TUKK/EELA)
  professori Jorma Skyttä (TKK)
  professori Salme Näsi (Tampereen yliopisto)
  professori Hannu Raunio (Kuopion yliopisto)
  professori Jarmo Partanen (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) professori Terttu Utriainen (Lapin yliopisto)

  Lisätietoja:
  www.professoriliitto.fi  Tieteentekijöiden liiton
  toiminnan painopisteitä vuonna 2005

  Kuluvaa vuotta voidaan eräässä mielessä pitää suomalaisen yliopisto- ja tiedemaailman kohtalon vuotena.Käynnissä on kaksi merkittävää hanketta, jotka onnnistuessaan selvästi parantavat tieteentekijöiden asemaa. Jos uudistukset sen sijaan epäonnistuvat, on vaarana se, että myös tiedemaailman osalta Suomi eurooppalaistuu kyseenalaisella tavalla. Tässä yhteydessä eurooppalaistuminen tarkoittaa ennen kaikkea tieteentekijöiden ja tutkijoiden rekrytoimisen vaikeutumista, mikä on havaittu jo useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

  Eräässä mielessä kuluvan vuoden painopisteistä molemmat liittyvät rekrytoimiseen. Siirtyminen yliopitoissa uusiin palkkausjärjestelmiin, joissa palkkaus ei enää määrity työssäoloajan pituuden mukaan, sisältää mahdollisuuksia oikeudenmukaisemmalle ja kilpailukykyisemmälle palkkaukselle. On syytä pitää mielessä, että eräänä pontimena valtio työnantajan innolle muuttaa palkkausjärjestelmiä on ollut huoli pätevän työvoiman rekrytoinnista suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Palkkakilpailukyvyn osalta yliopistot eivät ole olleet kilpailukykyisiä palkanmaksajia ainakaan asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville. Tieteentekijöiden liitto pyrkiikin vaikuttamaan siihen, että todetut epäkohdat poistetaan kuluvan vuoden aikana. Käytännön toteutuksessa on pidettävä huoli siitä, että palkkauksen perusteet ovat läpinäkyvät ja ymmärrettävät, ja että kukin työntekijä tietää miten voi omaa palkkaustaan omin toimin parantaa.

  Toinen, ja tulevaisuuden kannalta vieläkin tärkeämpi, hanke on vireillään oleva tutkijanuran kehittämishanke. Nykyisen tutkijanuran epäkohtia ovat yliopistojen kehittymättömät virkarakenteet, post doc -tasoisten paikkojen puute, tutkimusrahoituksen epävarmuus, huono palkkaus, määräaikaiset palvelussuhteet. On syytä kysyä, onko suomalaisella yhteiskunnalla tai edes tiedemaailmalla varaa siihen, että korkeimmin koulutetuille tarjotaan vain epämääräisiä lupauksia todellisten uramahdollisuuksien sijaan. Tutkijanuratyöryhmään kohdistuukin suuria odotuksia ja työryhmän työtä seurataan tarkasti kuluvan vuoden aikana.

  Muita esillä pidettäviä ja toimintaa suuntavia asioita ovat valitettavasti edelleen määräaikaisuuskysymykset ja apurahalla työskentelyyn liittyvät ongelmat. Tieteentekijöiden liiton näkemyksen mukaan on käytettävä pysyviä palvelussuhteita aina, kun siihen on edellytykset olemassa. Jos on olemassa lainmukainen peruste määräaikaisuudelle, on määräysten pituuteen kiinnnitettävä erityistä huomiota. Edelleenkin esimerkiksi Suomen Akatemian tutkimushankerahoituksella työskentelevissä projekteissa käytetään määräyksiä, jotka ovat selvästi lyhyempiä kuin projektin kesto rahoituspäätöksen perusteella olisi. Apurahalla työskentelevien sosiaaliturvan parantaminen ja apurahalla työskentelemiseen liittyvien epäkohtien poistaminen ovat myös kuluvan vuoden tärkeitä tavoitteita.

  Antero Puhakka
  puheenjohtaja

   

  Tieteentekijöiden liiton hallitus

  Puheenjohtaja
  Antero Puhakka
  yliassistentti
  Yhteiskuntapolitiikan laitos
  Joensuun yliopisto

  Varapuheenjohtaja
  Hannu Jalkanen
  tutkija
  Koulutuksen tutkimuslaitos
  Jyväskylän yliopisto

  Varapuheenjohtaja
  Ragna Rönnholm
  yliopistonlehtori
  Bio- ja ympäristötieteiden laitos
  Helsingin yliopisto

  Hallituksen varsinaiset jäsenet
  Jukka Helme
  yliopisto-opettaja
  Tietoliikennelaboratorio
  TKK

  Patrizia Hongisto
  kehittämispäällikkö
  Turun Seudun Kehittämiskeskus

  Stina Immonen
  johtava tutkija
  tuotantotalous
  TKK

  Minna Jokela
  assistentti
  Kansainvälisen politiikan laitos
  Turun yliopisto

  Arja Juntunen
  palvelupäällikkö
  Kuopion yliopiston kirjasto

  Tero Karjalainen
  assistentti
  Sovelletun fysiikan laitos
  Kuopion yliopisto

  Riikka Kivimäki
  projektipäällikkö, työelämän tutkija
  Työelämän tutkimuslaitos
  Tampereen yliopisto

  Pirkko Viitala
  laboratoriopäällikkö
  Farmakologian ja toksikologian laitos
  Oulun yliopisto


  Tieteentekijöiden liiton hallituksen varajäsenet:

  Outi Klintrup, (INA/Oulun yliopisto)
  Juha Huikari (Oulun yliopisto)
  Marjaterttu Koivula (Lapin yliopisto)
  Paula Ilveskivi (Helsingin yliopisto)
  Markku Mattila (Tampereen yliopisto)
  Pekka Korhonen (Teatterikorkeakoulu)
  Markus Mannila (Vaasan yliopisto)
  Henri Virtanen (Turun yliopisto)

  Lisätietoja:
  www.tieteentekijoidenliitto.fi  Yliopistonlehtorien liiton toiminnan painopisteet 2005

  Yliopistojen rahoitustilanne vaatii yhteistyötä yliopistoliittojen kesken ja näkyy varmasti myös YLL:n ja OAJ:n toiminnassa. Rahoitus näkyy suoraan henkilöstön määrässä ja tätä kautta jäsenistön työoloissa. Samalla henkilöstöllä tehdään yhä lisääntyvät työt. Tavoitteena on, että myös opetustehtäviin voidaan palkata riittävästi henkilöstöä. Ohjauksen ja hopsien merkitys korostuu uuden tutkinnon myötä, mutta niiden vaatima työaika myös tulee jostain: onko aika pois kontaktiopetuksesta - jota sitäkin tarvitaan vai tutkimuksesta? Tehtäviä on tullut lisää ja seinä on tullut vastaan: ilman lisärahoitusta ei enää voida tehdä lisää.

  Yhdeksi keinoksi lisätä rahoitusta on esitetty ulkopuolisen rahoituksen lisäämistä. Tämä ei saa johtaa opetushenkilöstön osalta projektiluontoisuuteen. Opetus on pitkäjänteistä työtä ja myös uudet opetukselle ja ohjaukselle asetetut vaatimukset vaativat opetushenkilöstöltä edelleen pitkäaikaista sitoutumista tehtäviinsä. Yliopistojen käyttämät laittomat määräaikaiset nimitykset vaarantavat pitkäjänteisen kehittämisen ja huonontavat työoloja. Nykyisissä oloissa yliopistojen rekrytointi on vaikeutunut ja vaikeutuu entisestään. On esimerkkejä siitä, että sinänsä haastaviin ja mielenkiintoisiin mutta määräaikaisiin opetustehtäviin ei ole löytynyt yhtään hakijaa.

  Vuotta tulee leimaamaan uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen. Kukaan ei selviä kevätlukukaudesta ilman, että on mukana arvioinnissa, vähintään arvioitavana ja monet järjestön jäsenistä myös arvioijina. Järjestelmän oikeudenmukainen toteutus ja lopullisesta sopimuksesta neuvotteleminen vievät paljon työaikaa ja järjestötyöaikaa. Jäsenistön koulutus ja toteutukseen osallistuminen ovat keskeistä toimintaa tänä vuonna. Lehtoreiden palkkaustason tarkistaminen ja varmistaminen ovat liiton keskeisiä tavoitteita tässä prosessissa.

  Tutkintojen uudistamistyötä jatketaan ja on tärkeää tietää, miten uudet tutkinnot mahdollisesti vaikuttavat lehtoreiden työhön. Opetuksen kehittäminen ja tutkimuspohjainen opetus ovat olennainen osa yliopiston toimintaa ja näiden samoin kuin opetuskokemuksen pitää olla keskeisiä arviointiperusteita lehtoreiden palkkauksessa. Yliopistojen antama tutkijakoulutus voi pohjautua vain hyvin hoidetulle opetukselle.

  Työaikasopimuksen seuranta ja sen kehittäminen liittyvät meneillään olevaan tutkinnonuudistukseen ja rahoitustilanteeseen. Palkkausuudistuksen mukaisen henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arvioinnin pitää perustua kehityskeskustelun perusteella oikein laadittuun, tarkentavan virkaehtosopimuksen mukaiseen 1600 tunnin työsuunnitelmaan, joka sisältää kaikki lehtorille kuuluvat ja määrätyt tehtävät todellisina tuntimäärinä.

  Virkarakenne on seuraava haaste. Yliopistonlehtorien liiton mielestä lehtoraattien kelpoisuusvaatimukset ja yliopistonlehtoraatin varmistaminen keskeisenä opetusvirkana ja samalla toimenkuvaan kuuluvan tutkimusmahdollisuuden sekä taiteellisen toiminnan varmistaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Liitto vastustaa lehtoraattien rinnalle esitetyn yliopistonopettajan nimikkeen käyttöönottoa.

  Liiton toiminnassa näkyy myös uudistuneen hallituksen ja uuden puheenjohtajan tutustuminen työhönsä ja jäsenkenttään. Tämä tulee vaatimaan liikkeellä oloa ja kuuntelua ja toisaalta innostamista järjestötyöhön. Jäsenhankinta on aina ajankohtaista ja tulee olemaan erityisten toimien kohteena alkavana vuonna.

  Tuula Hirvonen
  puheenjohtaja ja Yliopistonlehtorien liiton hallitus

   

  Yliopistonlehtorien liiton hallitus 2005

  Puheenjohtaja
  Tuula Hirvonen
  englannin kielen lehtori
  Kielten laitos
  Jyväskylän yliopisto

  Varapuheenjohtaja
  Jan-Håkan Öberg
  lehtori (ruotsin kieli)
  Kielikeskus
  Helsingin yliopisto

  Hallituksen varsinaiset jäsenet

  Matti Grönroos
  lehtori
  Tilastotieteen laitos
  Turun yliopisto

  Erja Kosonen
  lehtori (musiikkikasvatus)
  Musiikin laitos
  Jyväskylän yliopisto

  Eeva Kuusela
  lehtori (kasvitiede)
  Biologian laitos
  Joensuun yliopisto

  Marja-Liisa Kuronen
  lehtori (suomen kieli ja viestintä)
  Kielten ja viestinnän laitos
  Helsingin kauppakorkeakoulu

  Päivi Linnansaari
  lehtori (tekstiilityön didaktiikka)
  Kasvatustieteiden tiedekunta
  Lapin yliopisto

  Helena Lupari
  lehtori (tekstiilitaide/kudottujen kankaiden suunnittelu)
  Muotoilun osasto
  Taideteollinen korkeakoulu

  Pia Mänttäri
  lehtori (italialainen filologia)
  Romaanisten kielten laitos
  Helsingin yliopisto

  Tiina Saali
  lehtori (englannin kieli)
  Kielikeskus
  Kuopion yliopisto

  Juha Salonen
  lehtori (yritysjuridiikka)
  Oikeustieteiden laitos
  Tampereen yliopisto

  Eeva Sarmanto-Neuvonen
  pianomusiikin ja -didaktiikan lehtori
  Sibelius-Akatemia

  Aira Thölix
  lehtori
  Englannin laitos ja Kielipalvelut
  Vaasan yliopisto

  Tuure Westinen
  viestinnän lehtori
  Lappeenrannan teknillinen yliopisto

   

  YLL:n hallituksen varajäsenet

  Tuula Laes (Turun yliopisto)
  Reijo Suontamo (Jyväskylän yliopisto)
  Päivi-Katriina Juutilainen (Joensuun yliopisto)
  Sylvi Soramäki-Karlsson (Svenska handelshögskolan)
  Sari Päivärinne (Ulkomaanlehtorit)
  Harald Arnkil (Taideteollinen korkeakoulu)
  Inkeri Ruokonen (Helsingin yliopisto)
  Gordon Roberts (Oulun yliopisto)
  Eija Hämäläinen (Helsingin yliopisto)
  Susanne Anttila (Tampereen yliopisto)
  Hanna Aho-Oikkonen (Sibelius-Akatemia)
  Mirkka Ali-Laurila (Åbo Akademi)
  Merja Laaksonen (Tampereen teknillinen yliopisto)

  Lisätietoja: www.yll.fi

   


  (painetun lehden s. 22 - 28)